STATUTUL grupului de producători (asociaţiei de producători) cu sediul în .......

User Rating:  / 0
PoorBest 

ARTICOLUL 22. Atribuţiile consiliului de administraţie

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) alege dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte;

b) împuterniceşte conducerea consiliului de administraţie pentru îndeplinirea acţiunilor grupului de producători;

c) confirmă programul de lucru propriu;

d) confirmă bugetul grupului de producători;

e) confirmă primirea de noi membri în grupul de producători;

f) angajează prin concurs directorul executiv şi personalul specializat necesar;

g) este obligat să ţină următoarele registre:

- registrul de inventar;

- registrul asociaţilor;

- registrul şedinţelor adunărilor generale ale asociaţilor şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe;

- registrul şedinţelor şi hotărârilor proprii, cu procesele-verbale ale fiecărei şedinţe;

h) păstrează toate actele de administrare ale grupului de producători;

i) aprobă acordarea unor împrumuturi pe termen scurt asociaţilor în scopul realizării obiectului de activitate al grupului de producători;

j) toate atribuţiile specifice care sunt prevăzute în anexele la statut.

Directorul executiv va fi exonerat de răspundere anual de către consiliul de administraţie pentru anul de muncă încheiat şi reconfirmat în funcţie.

Consiliul de administraţie îl va însărcina anual pe directorul executiv, căruia îi va aproba un plan de muncă anual şi salariul. Toate atribuţiile vor fi stabilite în contractul de muncă ce va fi încheiat între consiliul de administraţie şi directorul executiv după perioada de probă de 6 luni.

În cazul neîndeplinirii sarcinilor sale, consiliul de administraţie îl va demite pe directorul executiv angajat;

k) stabilirea retribuţiei anuale a directorului executiv;

l) încetarea colaborării cu directorul executiv în cazul în care acesta nu obţine rezultatele stabilite în contract, precum şi în cazul săvârşirii unor abateri dovedite;

m) propune înscrierea grupului de producători în federaţii sau uniuni cu profil agricol;

n) elaborează şi aprobă organigrama, regulamentul de funcţionare şi regulamentul de piaţă şi fişa postului pentru fiecare angajat.

ARTICOLUL 23. Gestiunea grupului de producători

Gestiunea grupului de producători este controlată de cenzori.

Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a asociaţilor, pe o perioadă de 3 ani, dintre asociaţi.

Nu pot fi aleşi cenzori:

a) salariaţii grupului de producători;

b) rudele administratorilor până la gradul al 3-lea inclusiv, precum şi soţii sau soţiile acestora;

c) cei lipsiţi de drepturi civile, cei puşi sub interdicţie, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni contra patrimoniului ori infracţiuni de serviciu.

Adunarea generală a asociaţilor aprobă bilanţul grupului de producători şi îi eliberează de sarcini pe cenzori.

ARTICOLUL 24. Obligaţiile cenzorilor

Cenzorii au următoarele obligaţii:

a) să stabilească de comun acord cu administratorii grupului de producători forma bilanţului şi a părţilor sociale;

b) să examineze cel puţin la fiecare 3 luni registrele grupului de producători, pentru a lua cunoştinţă de operaţiunile financiare, şi să certifice că acestea sunt bine ţinute;

c) să facă periodic şi inopinat controlul casieriei, cel puţin o dată pe trimestru;

d) să verifice îndeplinirea dispoziţiilor actului de constituire şi ale statutului privitoare la condiţiile cerute pentru prezenţa asociaţilor în adunarea generală a asociaţilor;

e) să revadă bilanţul şi să facă raportul cu cel puţin 8 zile înainte de data adunării generale a asociaţilor;

f) să convoace adunarea generală a asociaţilor;

g) să supravegheze operaţiunile lichidării;

h) să ia parte la toate şedinţele adunării generale ale asociaţilor şi să vegheze ca dispoziţiile statutului, ale actului de constituire şi ale legii să fie respectate de către administrator;

i) să aprobe acordarea unor împrumuturi membrilor grupului de producători pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statut;

j) să păstreze confidenţialitatea datelor inclusiv după încheierea mandatului de cenzor, în caz contrar putând fi traşi la răspundere materială sau penală faţă de grupul de producători;

k) să respecte toate atribuţiile specifice care pot fi prevăzute ca anexe la statut. În interesul grupului de producători şi a membrilor săi, comisia de cenzori este împuternicită ca, până la convocarea fără întârziere a adunării generale extraordinare a asociaţilor, să conducă provizoriu activitatea grupului de producători, înlocuind consiliul de administraţie de la conducerea operativă a grupului de producători.

Cenzorii vor putea fi remuneraţi în funcţie de situaţia financiară a grupului de producători.

ARTICOLUL 25. Directorul executiv al grupului de producători

Directorul executiv al grupului de producători va fi ales în urma unui concurs de către consiliul de administraţie, urmând a fi încadrat în baza unui contract de către preşedintele şi vicepreşedintele consiliului de administraţie.

Conducerea operativă a grupului de producători va fi asigurată de directorul executiv al acestuia, care va avea drept de semnătură şi va reprezenta grupul de producători în relaţiile cu terţe persoane.

Drepturile şi obligaţiile directorului executiv vor fi concretizate în contractul de muncă al directorului executiv, în conformitate cu prevederile art. 22 lit. k).

ARTICOLUL 26. Obligaţiile directorului executiv

Directorul executiv va avea ca principale îndatoriri următoarele:

a) să răspundă de întocmirea bilanţului anual şi să îl prezinte cenzorilor, împreună cu contul de profit şi pierdere şi cu toate documentele justificative, cu cel puţin 15 zile înainte de adunarea generală a asociaţilor;

b) în termen de 15 zile de la întrunirea adunării generale a asociaţilor să depună la judecătorie pentru a fi ataşat la dosarul grupului de producători:

- copie de pe bilanţ;

- copie de pe procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor;

- lista asociaţilor noi ori a celor excluşi din grupul de producători, cu valoarea părţilor sociale subscrise de către fiecare;

c) să execute întocmai hotărârile adunării generale a asociaţilor;

d) să îndeplinească strict îndatoririle pe care statutul le impune şi care au caracterul unei însărcinări speciale şi personale;

e) să răspundă pentru pierderile produse grupului de producători din culpa sa.

Obligaţiile directorului executiv se completează cu dispoziţiile contractului de muncă încheiat cu grupul de producători şi cu statutul acestuia, potrivit legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 27. Evidenţa contabilă

Grupul de producători va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierdere.

Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul an începe de la data constituirii grupului de producători, respectiv de la înscrierea acestuia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.

ARTICOLUL 28. Modul de împărţire a profitului sau a pierderilor

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor se stabilesc după încheierea bilanţului şi aprobarea lui de către adunarea generală a asociaţilor.

Grupul de producători are obligaţia să restituie părţile sociale subscrise pentru asociaţii ieşiţi din grupul de producători, la care se poate adăuga şi partea cuvenită din profitul realizat.

Asociaţii răspund pentru pierderile grupului de producători, în limita capitalului social subscris.

Grupul de producători este în drept să reţină din partea ce revine fostului asociat sumele datorate de către acesta grupului de producători.

Dreptul de reţinere constituie un privilegiu al grupului de producători şi conferă acestuia un drept de preferinţă faţă de orice creditor, urmăritor ori cesionar.

ARTICOLUL 29. Dizolvarea grupului de producători

Următoarele situaţii duc la dizolvarea grupului de producători:

a) imposibilitatea de a se realiza obiectul de activitate al grupului de producători;

b) prin hotărâre a asociaţilor;

c) prin retragerea asociaţilor, dacă numărul celor rămaşi este mai mic decât cel prevăzut în anexa nr. 1 la ordin pentru fiecare produs.

Dizolvarea grupului de producători se hotărăşte de către adunarea generală extraordinară a asociaţilor cu un număr de două treimi din numărul total al asociaţilor.

Hotărârea adunării generale extraordinare a asociaţilor de dizolvare a grupului de producători se înscrie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.

ARTICOLUL 30. Lichidarea grupului de producători

După dizolvare grupul de producători intră în lichidare.

Din momentul dizolvării directorul executiv nu mai poate efectua noi operaţiuni, sub sancţiunea răspunderii personale şi solidare.

Lichidarea se va efectua de către 2 lichidatori numiţi de adunarea generală extraordinară a asociaţilor.

Lichidatorii împreună cu directorul executiv sunt obligaţi să încheie un inventar şi un bilanţ care să constate exact situaţia activului şi pasivului grupului de producători.

Lichidatorii urmează să îndeplinească atribuţiile stabilite de dispoziţiile legale.

Bilanţul semnat de lichidatori, însoţit de raportul cenzorilor va fi depus la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.

ARTICOLUL 31. Litigii

Litigiile grupului de producători cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din localitatea în care îşi are sediul grupul de producători. Avocatul grupului de producători va putea încerca rezolvarea litigiului pe cale amiabilă.

ARTICOLUL 32. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului statut se completează cu actul de constituire, procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor de constituire. Orice modificare a prezentului statut se va putea face numai prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor, la propunerea consiliului de administraţie, hotărâre care va fi votată de cel puţin două treimi din numărul asociaţilor.

Prezentul statut intră în vigoare în momentul înscrierii grupului de producători în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.

Prezentul statut a fost adoptat în adunarea generală a membrilor fondatori din ............................., prin care s-a hotărât înfiinţarea Grupului de Producători pentru ......................, din localitatea ...................., judeţul ......................, şi s-a semnat actul de constituire.Data adaugarii: 08.12.2006Sursa www.dadris.ro

Vizitatori Counter

002894513
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
412
6591
412
2858444
79593
198557
2894513

IP-ul tau: 3.227.235.71
Server Time: 2019-08-18 01:35:51