STATUTUL grupului de producători (asociaţiei de producători) cu sediul în .....

User Rating:  / 0
PoorBest 

ARTICOLUL 1.Denumirea grupului de producători

Grupul de producători va fi denumit Grup de Producători pentru ....................... cu sediul în: ............................................. .

ARTICOLUL 2. Forma juridică

Grupul de producători este persoană juridică română constituită în conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Grupul de producători este o societate de tip privat, care va avea un număr minim de asociaţi.

ARTICOLUL 3. Obiectul de activitate al grupului de producători

Grupul de producători va avea următorul obiect de activitate:

a) preluarea întregii cantităţi de produse agricole oferite de membrii grupului de producători, în funcţie de necesităţi;

b) sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor proaspete - legume, ciuperci, fructe, struguri de masă, cartofi;

c) organizarea achiziţionării în comun a mijloacelor de producţie;

d) construcţia şi achiziţionarea utilajelor şi a tehnicii de desfacere, din surse proprii de finanţare;

e) consultanţă de producţie şi economică pentru membrii săi;

f) cooperarea cu organizaţii echivalente din ţară şi din străinătate;

g) organizarea oricăror alte activităţi legate de obiectul său de activitate.

ARTICOLUL 4. Completarea obiectului de activitate

Obiectul de activitate al grupului de producători va putea fi completat ori de câte ori va fi necesar pentru adaptările impuse de evoluţia producţiei şi distribuţiei produselor horticole, precum şi a altor produse agroalimentare. Adunarea generală a asociaţilor va putea însărcina consiliul de administraţie cu modificarea şi completarea obiectului de activitate al grupului de producători.

ARTICOLUL 5. Durata de funcţionare

Grupul de producători va putea funcţiona pe o durată nelimitată, cu excepţia dizolvării anticipate a acestuia, dar nu mai devreme de un an.

ARTICOLUL 6. Sediul grupului de producători

Grupul de producători va avea sediul în localitatea .................................... .

Consiliul de administraţie, cu acordul adunării generale a asociaţilor, va putea schimba sediul grupului de producători.

ARTICOLUL 7. Modul de constituire a părţilor sociale

Valoarea unei părţi sociale va fi de .......... lei/bucată, iar un asociat poate avea un număr nelimitat de părţi sociale. Orice asociat poate face subscrieri de părţi sociale noi pe lângă părţile sociale subscrise iniţial.

Adunarea generală a asociaţilor are dreptul să majoreze sau să micşoreze valoarea părţilor sociale.

Fiecare asociat are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale pe care le deţine.

La înfiinţare asociaţii vor subscrie părţile sociale în numerar.

ARTICOLUL 8. Modul de vărsare a părţilor sociale şi restituirea lor

Asociaţii vor trebui să verse la casieria grupului de producători, în termen de 3 luni de la semnarea declaraţiei, suma cu care s-au înscris în grupul de producători, iar pentru membrii fondatori, o dată cu înfiinţarea grupului de producători.

Asociaţii îşi pot retrage părţile sociale cu condiţia de a păstra un minim de părţi sociale pentru a putea rămâne membri ai grupului de producători.

ARTICOLUL 9. Răspunderea asociaţilor

Asociaţii pot răspunde pentru obligaţiile asumate de grupul de producători numai în limita părţilor sociale subscrise. Părţile sociale ale asociaţilor nu pot fi cedate, gajate sau urmărite atâta vreme cât aceştia au calitatea de asociat.

ARTICOLUL 10. Modul de admitere, retragere sau excludere a asociaţilor

Membrii grupului de producători pot fi producători horticoli care au ca scop producţia de legume, ciuperci, fructe, struguri de masă, cartofi timpurii şi de vară. Calitatea de membru al grupului de producători se dobândeşte prin semnarea unei declaraţii de către solicitant cu recunoaşterea statutului grupului de producători.

În afara membrilor fondatori, primirea va fi aprobată de consiliul de administraţie şi va fi confirmată de adunarea generală a asociaţilor.

Actul de constituire a grupului de producători va fi semnat de membrii fondatori, iar semnăturile acestora vor fi autentificate de către un notar public.

Asociaţii vor putea fi excluşi la propunerea consiliului de administraţie, dacă încalcă prevederile prezentului statut.

ARTICOLUL 11. Încetarea calităţii de membru al grupului de producători

Calitatea de membru încetează prin:

▪ deces;

▪ demisie;

▪ retragere din grupul de producători;

▪ excludere;

▪ transferarea părţii de participare către membrii de familie ori alţi asociaţi;

▪ dizolvarea persoanei juridice.

Fiecare membru al grupului de producători are dreptul de a se retrage, dar nu mai devreme de un an de la data la care a devenit membru.

Cererea de retragere trebuie făcută în scris de către asociaţi şi înaintată consiliului de administraţie cu cel puţin 6 luni înaintea sfârşitului anului calendaristic, an din care nu mai doreşte să fie membru.

În caz de deces membrii de familie ai asociatului au un drept de preemţiune asupra părţilor sociale ale asociatului decedat.

În cazul în care un asociat doreşte înstrăinarea părţilor sale sociale către terţe persoane din afara grupului de producători, asociaţii au un drept de preemţiune asupra acestor părţi sociale.

Dacă nici unul dintre asociaţi nu doreşte să dobândească părţile sociale ale celui care le înstrăinează, acestea pot să fie dobândite de persoane din afara grupului de producători, care sunt producători de legume, fructe sau de alte produse horticole. Transferul părţilor sociale către alte persoane este posibil numai cu aprobarea consiliului de administraţie.

În cazul dizolvării unei persoane juridice, membră a grupului de producători, dacă s-a numit un succesor de drept, calitatea de membru va fi continuată de către acesta până la sfârşitul anului comercial agricol.

ARTICOLUL 12. Drepturile asociaţilor

Fiecare asociat, în funcţie de statutul grupului de producători, are următoarele drepturi:

a) să ia parte la adunările generale ale asociaţilor grupului de producători şi, conform statutului, să dobândească un post de conducere neangajat în cadrul grupului de producători;

b) să participe la adunările generale extraordinare ale asociaţilor, caz în care este nevoie de prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul asociaţilor;

c) să ia parte la deciziile şi hotărârile care se iau asupra profitului anual, precum şi la alte decizii cu ocazia adunărilor generale ale asociaţilor;

d) să ceară consultarea bilanţului contabil anual;

e) să vadă procesul-verbal încheiat la adunarea generală a asociaţilor;

f) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la modul de lucru al grupului de producători şi la dezvoltarea lui economică;

g) profitul fiecărui membru asociat va fi decis de adunarea generală a asociaţilor şi va fi proporţional cu cota lui de produse vândute prin grupul de producători. Profitul care revine din vânzarea produselor nemembrilor se va depune într-un fond al grupului de producători, iar folosinţa acestui fond va fi hotărâtă de adunarea generală a asociaţilor.

ARTICOLUL 13. Asociaţii sunt obligaţi:

a) să valorifice produsele numai prin grupul de producători, iar adunarea generală a asociaţilor va putea decide valorificarea unei anumite cote din producţia obţinută pe cont propriu, cu respectarea calităţii şi preţului grupului de producători;

b) să respecte statutul grupului de producători şi hotărârile adunării generale a asociaţilor;

c) să achite suma de bani reprezentând valoarea părţilor sociale cu care s-au înscris în grupul de producători;

d) să respecte regulile de producţie stabilite de asociaţi, precum şi calitatea produselor;

e) să respecte profilul producţiei hotărât de adunarea generală a asociaţilor, corespunzător necesităţilor pieţei şi intereselor asociaţilor.

Regulile vor fi elaborate şi controlate de către consiliul de administraţie. În cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul statut, asociaţii vor putea fi excluşi din grupul de producători la propunerea consiliului de administraţie şi cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.

Pentru excludere este suficient votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la adunarea generală a asociaţilor.

ARTICOLUL 14. Organele de conducere ale grupului de producători

Principalele organe de conducere ale grupului de producători sunt:

A. adunarea generală a asociaţilor;

B. consiliul de administraţie;

C. cenzorii.

ARTICOLUL 15. Adunarea generală a asociaţilor

Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere al grupului de producători, care decide asupra activităţii acestuia şi stabileşte politica lui economică şi promoţională.

Adunările generale ale asociaţilor sunt ordinare şi extraordinare.

Adunarea generală a asociaţilor va fi legal constituită prin prezenţa a două treimi din numărul membrilor. Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă de voturi. Adunarea generală extraordinară a asociaţilor va fi legal constituită prin prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor grupului de producători.

Prima adunare generală a membrilor fondatori va avea ca principale activităţi următoarele:

a) alegerea unei comisii de numărare a voturilor;

b) alegerea unui secretariat compus din două persoane, care va redacta procesul-verbal al adunării generale de constituire;

c) alegerea preşedintelui care va conduce această adunare de constituire;

d) adoptarea statutului grupului de producători;

e) alegerea consiliului de administraţie;

f) alegerea cenzorilor;

g) numirea de candidaţi pentru diferite funcţii stipulate în statut.

Adunarea generală ordinară a asociaţilor se va convoca cel puţin o dată pe an, iar adunarea generală extraordinară a asociaţilor se va convoca ori de câte ori este nevoie de către consiliul de administraţie.

Prin actul de constituire asociaţii fondatori vor prevedea data şi locul ţinerii primei adunări generale a asociaţilor.

ARTICOLUL 16. Atribuţiile adunării generale a asociaţilor

Adunarea generală a asociaţilor are următoarele atribuţii:

a) să examineze şi să aprobe sau să modifice, după ascultarea raportului cenzorilor, bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli, proiectul de repartiţie a profitului ori a pagubelor rezultate;

b) să fixeze suma maximă până la care consiliul de administraţie poate angaja grupul de producători în cursul anului;

c) poate însărcina consiliul de administraţie cu aprobarea unor credite şi împrumuturi din fondul grupului de producători pentru asociaţi, în scopul realizării obiectului de activitate al grupului de producători, cu plata unor dobânzi reprezentând cheltuielile de administrare;

d) să stabilească, la propunerea consiliului de administraţie, modalitatea de organizare a producţiei;

e) să aprobe structura culturilor ce se vor însămânţa, modul de angajare şi execuţie a lucrărilor agricole, retehnologizările şi investiţiile, importurile de bunuri şi mijloace, modul de desfacere a produselor agricole şi alte operaţiuni legate de activităţile productive ale grupului de producători;

f) să hotărască asupra ieşirii membrilor din grupul de producători;

g) să aleagă membrii consiliului de administraţie şi cenzorii;

h) să delibereze asupra rapoartelor de control;

i) să hotărască promovarea unor acţiuni în justiţie de pretenţii şi despăgubire împotriva persoanelor care aduc prejudicii grupului de producători;

j) să hotărască asupra asocierii şi fuziunii cu alte asociaţii sau societăţi;

k) să hotărască asupra modificării sau completării statutului grupului de producători;

l) să hotărască asupra dizolvării grupului de producători sau schimbării obiectului de activitate;

m) să aprobe anual modificările statutului;

n) să hotărască asupra oricăror măsuri necesare realizării obiectului de activitate al grupului de producători.

ARTICOLUL 17. Reprezentarea asociaţilor la adunarea generală

Fiecare asociat are un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale pe care le deţine.

Asociatul poate fi reprezentat în adunarea generală a asociaţilor numai de un alt asociat, căruia i-a dat procură scrisă.

Un mandatar nu poate să reprezinte în aceeaşi adunare generală a asociaţilor decât un singur asociat.

ARTICOLUL 18. Exercitarea dreptului la vot

Hotărârile adunării generale a asociaţilor se iau prin vot deschis sau secret, după caz.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor.

Hotărârile adunării generale a asociaţilor sunt obligatorii şi pentru asociaţii absenţi ori nereprezentaţi.

ARTICOLUL 19. Anularea hotărârii adunării generale a asociaţilor

Orice hotărâre a adunării generale a asociaţilor poate fi contestată la judecătorie, dacă este contrară statutului şi legii.

Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale a asociaţilor îl au toţi asociaţii.

Hotărârea de anulare a hotărârii adunării generale a asociaţilor trebuie înscrisă Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul grupul de producători şi produce efecte faţă de toţi asociaţii.

ARTICOLUL 20. Conducerea adunării generale a asociaţilor

Adunarea generală a asociaţilor poate fi condusă de preşedintele consiliului de administraţie ori de altă persoană desemnată de adunarea generală a asociaţilor.

Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre membrii adunării generale a asociaţilor 2 secretari care vor verifica lista de prezenţă a asociaţilor şi vor întocmi procesul-verbal al acesteia.

Procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor va fi semnat de persoana care a condus adunarea generală a asociaţilor şi de secretarul care a întocmit procesul-verbal.

ARTICOLUL 21. Organizarea consiliului de administraţie

Grupul de producători va fi administrat de un consiliu de administraţie constituit din cel puţin 3 membri.

Fiecare localitate va avea în consiliul de administraţie un număr de reprezentanţi, proporţional cu numărul asociaţilor, propuşi din fiecare localitate, dacă grupul de producători are în componenţă membri care au domiciliul în mai multe localităţi.

Membrii consiliului de administraţie vor fi aleşi de adunarea generală a asociaţilor pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru o nouă perioadă de 3 ani.

Membrii consiliului de administraţie nu pot fi aleşi în calitate de cenzori în aceeaşi perioadă.

Consiliul de administraţie alege un preşedinte şi un vicepreşedinte dintre membrii săi, care au obţinut majoritatea voturilor membrilor consiliului.

Consiliul de administraţie reprezintă grupul de producători, prin preşedinte şi vicepreşedinte, faţă de terţi ori în justiţie.

Pentru a fi valabile, toate actele consiliului de administraţie vor fi semnate de preşedintele şi vicepreşedintele acestuia.

În lipsa preşedintelui, acesta poate desemna un membru al consiliului de administraţie să îl reprezinte. În lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui vor fi împuternicite două persoane, pe o perioadă limitată.

Persoanele împuternicite răspund faţă de grupul de producători pentru actele săvârşite prin depăşirea mandatului.

Pentru hotărârile consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar decizia se adoptă cu majoritate simplă.

Data adaugarii: 08.12.2006

 

Vizitatori Counter

002894599
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
498
6591
498
2858444
79679
198557
2894599

IP-ul tau: 3.227.235.71
Server Time: 2019-08-18 01:50:40