Contract de vanzare - cumparare comerciala cu livrare succesiva

User Rating:  / 0
PoorBest 
CONTRACT DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA CU LIVRARE SUCCESIVA 
    SI REZERVA PROPRIETATII 
    Nr. .... data ............. 


   I. PARTILE CONTRACTULUI 
   Art. 1. Societatea Comerciala ............ cu sediul social in ............., str. ..............., nr. ...., bl. ..., et. ...., ap. ...., telefon .........., fax ..............., inmatriculata in Registrul Comertului ................. sub nr.
....., avind contul curent nr. ............... deschis la Banca ............ si codul fiscal nr. ..................... reprezentata prin .................... avind functia de ....................... in calitate de ViNZATOR 
    si 
   Art. 2. Societatea Comerciala .............................. cu sediul social in ..............., str. ............., nr. ....., bl. ...., et. ...., ap. ...., telefon ................, fax ......................, inmatriculata in Registrul
Comertului ..............., sub nr. .........., avind contul curent nr. ......., deschis la Banca ...................... si codul fiscal nr. .................... reprezentata prin .................... avind functia de ..................... in
calitate de CUMPARATOR 
   II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
   Art. 3. Marfurile care fac obiectul livrarilor succesive se determina numai generic prin prezentul contract si anexele sale, urmind sa fie individualizate prin avizele de expeditie. 
   IV. TERMENE DE LIVRARE 
   Art. 4. Termenele de livrare sunt prevazute pentru fiecare pozitie in anexele contractului. Vinzatorul poate livra marfurile in avans fata de termenele prevazute, cu acordul cumparatorului. 
    Data livrarii este data semnarii avizului de expeditie de catre delegatul cumparatorului. 
   V. CLAUZA DE REZERVARE A PROPRIETATII 
   Art. 5. Marfurile livrate, chiar si dupa facturare, ramin in proprietatea vinzatorului pina la revinzarea lor de catre cumparator, vinzatorului revenindu-i obligatia asigurarii marfurilor livrate. 
   Art. 6. Vinzatorul se obliga sa nu retraga marfa livrata inainte de a expira termenul prevazut de art. 4. 
   Art. 7. Cumparatorul va lua pentru marfurile ce fac obiectul prezentului contract, aceleasi masuri de paza, ca si pentru propriile sale marfuri. 
   V. PRETUL SI VALOAREA CONTRACTULUI 
   Art. 8. Pretul produselor va fi determinat in factura pentru fiecare pozitie prin: 
   a) negocierea facuta de parti, pe baza cererii si a ofertei, plecind de la pretul de catalog; 
   b) listele de preturi pentru produsele comercializate ca agent economic unic; 
   c) de catre vinzator. 
   Art. 9. Pretul produsului se intelege franco-depozit, exclusiv ambalajul de transport. 
   Art. 10. Valoarea totala a contractului este de lei .................. . 
   Art. 11. Modificarile de preturi se aplica de la data indicata in actul modificator. Preturile vor fi modificate corespunzator indicelui de inflatie. 
   VI. PLATA PRETULUI 
   Art. 12. Plata pretului se va efectua de cumparator dupa primirea si receptia produselor, in cel mult ...... zile de la primirea facturii de catre cumparator, certificate prin stampila bancii. 
   Art. 13. Plata se va efectua prin virament. 
   Art. 14. Pretul de revinzare va fi determinat de cumparator. 
   VII. RECEPTIA SI FACTURAREA 
   Art. 15. Receptia se va efectua cantitativ si calitativ la depozitul vinzatorului. 
   Art. 16. Cheltuielile privind deplasarea marfii pina la acest depozit sunt in sarcina vinzatorului. 
   Art. 17. Marfurile livrate vor fi insotite de delegatul vinzatorului, de avizele de expeditie, copia documentelor de provenienta si de certificate de calitate si de garantie corespunzatoare. 
   Art. 18. Absenta delegatului vinzatorului nu impiedica efectuarea receptiei de catre cumparator, daca acesta din urma primeste marfa. 
   Art. 19. Vinzatorul accepta ca valabila si opozabila receptia efectuata de cumparator, daca marfa nu a fost insotita de delegatul sau, fara a mai fi necesara prezenta unui delegat neutru. 
   Art. 20. Cumparatorul are dreptul sa refuze receptia marfii neinsotita de actele mentionate la art. 17, precum si in cazul absentei delegatului vinzatorului. 
   Art. 21. Vinzatorul factureaza marfa livrata numai dupa ce a primit un exemplar al procesului-verbal de receptie. 
   VIII. CLAUZA REZOLUTORIE 
   Art. 22. Contractul se considera rezolutionat de drept, prin notificare in urmatoarele cazuri: 
   a) Daca marfa livrata de vinzator nu a fost vinduta de cumparator in termen de ......... zile de la primirea facturii originale; 
   b) in caz de neplata pretului la termenul stabilit. 
   Art. 23. Termenele de mai sus pot fi prelungite pentru marfurile determinate prin acordul scris al partilor. 
   Art. 24. La expirarea termenului de la art. 22 lit. a), cumparatorul va notifica vinzatorului sa-si retraga marfa, precizind termenul in care trebuie sa fie retrasa. Acest termen nu va putea fi mai scurt de .......... zile, calculate de la
primirea notificarii de catre vinzator. 
   IX. CLAUZA PENALA 
   Art. 25. Neindeplinirea la termenul stabilit in contract a obligatiei de livrare a marfii sau a obligatiei de retragere a marfii in termenul stabilit la pct. VIII, art. 24, obliga pe vinzator sa plateasca cumparatorului o penalitate de ......%
din
pretul facturat al marfii pentru fiecare zi de intirziere, fara a se depasi pretul facturat. 
    in tot acest timp, riscurile ramin in sarcina vinzatorului in baza clauzei de rezervare a proprietatii. 
   Art. 26. Plata penalitatii se va putea acoperi si prin compensare cu obligatia cumparatorului de plata a pretului. 
   X. CLAUZA SPECIALA 
   Art. 27. Daca retragerea nu a fost efectuata in termen de 20 de zile de la primirea notificarii prevazute la pct. VIII, art. 25, partile convin ca marfa sa poata fi vinduta de cumparator la pretul convenabil oferit de piata, pentru degajarea
spatiului comercial, dar nu mai mic de 30% din pretul facturat de vinzator. Aceasta optiune apartine exclusiv cumparatorului. 
   Art. 28. Determinarea acestui pret o va face in mod independent cumparatorul prin procesul verbal intocmit de comisia proprie. 
   Art. 29. Pretul poate fi modificat repetat in conditiile alineatelor precedente. 
   Art. 30. Neindeplinirea la termenul stabilit in contract a obligatiei de plata de catre cumparator atrage obligatia acestuia la plata unei penalitati de .......% din pretul de vinzare al marfii pentru fiecare zi de intirziere, fara a se depasi
pretul facturat. 
   X. GARANTII 
   Art. 31. Marfa are o garantie asigurata de vinzator pentru o perioada de .... luni, care se calculeaza de la data revinzarii si se transmite in favoarea persoanei care achizitioneaza aceasta marfa de la cumparator. 
   Art. 32. Vinzatorul preia integral si exclusiv sarcinile acestei garantii, inclusiv pentru vicii ascunse in raport cu persoana care a dobindit marfa de la cumparator, iar despagubirea va fi acordata numai daca marfurile cu vicii ascunse depasesc
........% din totalul marfurilor cumparate. 
   Art. 33. Constatarea viciilor marfurilor se va face de catre delegatii partilor sau de catre un expert desemnat de vinzator, pe cheltuiala cumparatorului, cu conditia de a fi reclamate in 3 zile de la descoperirea lor (de catre cumparator sau de
catre persoana careia i s-a vindut bunul). 
   XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
   Art. 34. Vinzatorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea marfurilor vindute si defectiunile rezultate din culpa sa. 
   Art. 35. Forta majora exonereaza de raspundere pe vinzator daca o notifica cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si daca a fost constatata in 15 zile de la notificare in conditiile punctului precedent; contractul se desfiinteaza,
in
aceasta situatie, fara a putea pretinde daune interese. 
   XII. LITIGII 
   Art. 36. Pentru orice litigii izvorite din executarea prezentului contract sunt competente instantele judecatoresti cu sediul in .......................... 
   XIII. DURATA CONTRACTULUI 
   Art. 37. Contractul intra in vigoare la data semnarii si are o durata de .... ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord scris. 
   Art. 38. Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare din parti, la data de ......... la sediul vinzatorului ............... . 


    ViNZATOR,                                                                               CUMPARATOR, 

Data adaugarii: 22.11.2006Sursa AgroAzi

 

Vizitatori Counter

002065524
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
6681
8062
23267
1993972
71438
0
2065524

IP-ul tau: 34.225.194.144
Server Time: 2019-12-10 13:15:53